Aktieordbog

En samling med økonomiske begreber som er relevante indenfor blandt andet aktiehandel.

A

A-aktier er den oprindelige aktiekapital, som typisk er fordelt blandt en mere snæver ejerkreds og kan have flere omsætningsbegrænsning. A-aktier har typisk en udvidet stemmeret, ved selskabets generalforsamling. Den udvidede stemmeret er ikke velset blandt mange investorer, og derfor kan a-aktier medvirke til at svække interessen og dermed trykke kursen. Derfor ser vi at udviklingen peger hen mod at afskaffe A-aktier og kun have én slags aktier, som oftest er B-aktier.

Afkastet på en given aktie består af kursgevinsten og udbyttet.

Afkastningsgraden er forrentningen af den samlede kapital, hvilket vil sige overskuddet af primært driften, ganget med 100 og divideret med de samlede aktiver.

Afmatning er når virksomhederne løber ind i problemer. Flaskehalse opstår ved lav arbejdsløshed, som giver mangel på arbejdskraft, i de perioder hvor virksomhederne har svært ved at følge med efterspørgslen. Inflationen vil dog fortsat stige, og derfor hæver Nationalbanken også renten – hvilket går ud over virksomheder med stor gæld. Aktierne har under en afmatning toppet, og de cykliske aktier er derfor en dårlig investering. De aktier som dog kan blive mere attraktive, er de defensive.

Afregningskursen er den kurs, som man skal betale for en specifik aktie eller den kurs, man sælger til.

After-market er handel efter det officielle marked er lukket.

Afviklingsdage er et begreb fra handelsdagen til den dag hvor salgsbeløbet indgår på ens konto. I Danmark vil der typisk gå hverdage 3 dage. Dato salgsbeløbet går ind, kaldes valørdatoen.

Akkumulerende investeringsforeninger er når alle ens indtægter og udbytter bliver i selve investeringsforeningen, der så reinvesterer pengene. Dermed opnår man kursstigninger, med mindre papirerne i investeringsforeningen af andre grunde bliver mindre værd.

Aktie er et begreb for den andel af en virksomhed man ejer, når man har investeret i en aktie. Aktier giver ret til udbyttet (stigning eller fald) og stemmeret ved generalforsamlinger.

Aktieanalyse kan fx være en teknisk analyse eller fundamentalanalyse, som vurderer en enkelt aktie. En aktieanalyse kan også være en risikovurdering/spredning.

Aktieindekset viser kursværdierne af en række aktier i en given periode. Der udnævnes et basisår, hvis værdi altid sættes til 100 – så man derefter kan se udviklingen i procent ud fra basisåret. KFX, KVX og KFMX er danske aktieindeks, hvorimod Dow Jones, NASDAQ og Standard & Poor er de vigtigste i USA.

Aktieret tildeles alle de eksisterende aktionærer i forbindelse med en fondsaktieemission. De kan enten vælge at udnytte aktieretten eller sælge den videre.

Annuitetslån er lån man addreger med en fast ydelse hvert termin. Langt de fleste almindelige realkreditlån afdrages som annuitetslån.

Ansvarlig kapital zzzz

Arbitrage er et udtryk for at købe billigt og derefter sælge dyrt. Arbitrage kan udnytte uligevægt på et bestemt marked eller mellem forskellige markeder.

B

B-aktier er den type aktier selskaberne udsteder ved nye emissioner, og dem som typisk har en begrænset stemmeret. Stemmeretten vil altid udgøre mindst 10% af A-aktiernes stemmeret. B-aktier handles som regel meget oftere end A-aktier, hvilket gør dem mere attraktive for almindelige investorer, som ikke har til hensigt at udøve indflydelse på selskabet. Carlsberg, FLS Industries og Gyldendal er nogle eksempler på selskaber som både har A og B-aktier.

Basis-point er en hundrededel af et enkelt %-point.

Bear Market er et meget pessimistisk aktiemarked, da alle nyheder vil blive opfattet negativt, som en bjørn der altid angriber med snuden i sporet.

Benchmark er en udvalgt portefølje, som man kan sammenligne med ens egen portefølje med hensyn til likviditet og risiko. Afkastet af ens benchmarkportefølje, anvendes til at afgøre om afkast på ens egen portefølje er godt eller dårligt.

Betaværdien udtrykker kursfølsomheden i forhold til resten af aktiemarked. En betaværdi på lige præcis 1 betyder at aktien følger markedet fuldstændigt. En betaværdi på 0 betyder, at der ingen følsomhed er, hvorimod en negativ betaværdi betyder at aktien reagerer modsat markedet. Beta er 1 for KFX-indekset, hvilket betyder at beta for en aktie angiver hvor følsom kursen på aktien er i forhold til KFX-indekset. Er betaværdien mindre end 1, har aktien derfor mindre risiko end KFX-indekset og omvendt.

Blåstemplet er en type obligationer, der opfylder mindsterenten. Dette vil sige at blåstemplede obligationers kursgevinster er skattefrie for private investorer.

Broker handler med værdipapirer for andre og formidler, modsat dealer, som handler for egen regning.

Bud
 er den pris sælgeren er villig til at acceptere

Bull Marketer et aktiemarked præget af optimisme, hvor der forventes at kurserne vil stige – som en tyr der angriber med hornene opad.

C

Call option er en vending som giver køberen ret, men ikke pligt til at købe en aktiemængde til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

CFD (Contracts for Difference) er et finansielt produkt, hvor man i stedet for at handle med den konkrete aktie handler med en kontrakt, hvor der er spekuleret i aktiens kursbevægelse. Prisen på en CFD er den samme som den underliggende aktie, men fordelen ligger i at en CFD er mere fleksibel end almindelige aktier, da man fx kan sælge sin kontrakt, for senere at købe den tilbage. Derved kan man tjene penge når aktierne falder, da man afregner sin CFD til en lavere pris end man solgte til.

CIBOR
 er forkortelsen af Copenhagen Inter Bank Offered Rate, som er udlånsrenten på interbankmarkedet i København.

Cyklisk aktie er en konjunkturfølsom aktie, der følger den generelle konjunkturudvikling i økonomien.

D

Dealer handler med værdipapirer for egen regning, modsat broker, der handler for andre

Dead Cross er et salgssignal for en aktie, hvor det korte glidende gennemsnit bryder ned igennem det længere og glidende gennemsnit. Modsætningen er Golden Cross.

Defensiv aktie er en aktie, som ikke påvirkes usædvanligt, under store udsving i samfundsøkonomien. Dette er typisk selskaber i finanssektoren, fødevarer og medicinalindustrien – da disse tre ting er nødvendige, selvom samfundsøkonomien har det skidt eller godt.

Den faldende kniv er den strategi man benytter når man vælger at købe en aktie, som er faldet meget i kurs. Denne strategi kan sjældent anbefales, da aktien i mange tilfælde er havnet i en faldende periode, hvor bunden langt fra er nået.

Direkte rente er kuponen på en obligation, som er sat i forhold til investeringsbeløbet.

Diskonto er den rentesats som bankerne skal betale for at låne penge i Nationalbanken

Disponibel rente er renten efter skat.

Diversifikation er når man spreder sine investeringer. Ved at sprede sine investeringer på flere forskellige værdipapirer kan man derved reducere den samlede risiko (kaldet diversifikation), da porteføljen herved bliver mindre følsom overfor begivenheder, der evt. kunne gå hen og påvirker enkelte værdipapirer.

Dividend Yield er udbyttet pr. aktie i forhold til aktiekursen.

Dividende er det udbytte som generalforsamlingen i virksomheden, vælger at udbetale til sine aktionærer.

Dow Jones er det vigtigste aktieindeks i hele USA, og er sammensat af de 30 førende amerikanske industriaktier.

E

Effektiv rente på en obligation er udtrykket for obligationens afkast, når der tages hensyn til kuponbetalinger og kursændringer.

Efficiens betyder, at det afkast man kan forvente at opnå, vil afspejle risikoen, hvilket vil sige: jo højere afkast – jo højere risiko.

Emission er udbuddet af nyudstedte aktier.

EPS er en forkortelse af Earnings Per Share (Overskuddet, efter skat, pr. aktie).

Erhvervsobligationer er den type obligationer der udstedes til finansiering af virksomheder. Selv om der er tale om obligationer, sidestilles de alligevel med aktier i en konkurssituation.

F

FTSE er en forkortelse af Financial Times Exchange Index, som i daglig tale hedder Footsie. FTSE er det engelske aktieindeks, som indeholder de 100 største børsnoterede selskaber på London Stock Exchange.

Fondsaktier er en type aktier der udstedes, når en virksomhed konverterer nogle af sine reserver til aktiekapital. De eksisterende aktionærer modtager aktieretter.

Fundamentalanalyse er en analyse som bygger på langsigtede vurderinger, fx af den nationaløkonomiske udvikling (herunder renteniveau, vækst og inflation). Dette kombineres med detaillerede oplysninger for de enkelte firmaer. Her analyserer man regnskabet, produkterne, salgsmetoderne, strategien, markederne, og ledelsesforholdene. Her tilstræbes totalviden.

Futures er en form for standardiseret kontrakt, som man kan handle med på børserne. Det er oftest kontrakter på et instrument, som fx olie, korn, guld osv., som man køber eller sælger en kontrakt på. Det vil så blive leveret på et givet tidspunkt i fremtiden til en pris som er forudbestemt. Selve varen leveres meget sjældent, da man i stedet for bliver positionen lukket og der afregnes kontant.

G

Gearing er når der købes værdipapirer for lånte penge.

Gennemsnitskurs er Københavns Fondsbørs’ gennemsnitskurs kl. 15.30, som der også afregnes efter, når der handles til gennemsnitskurs.

Golden Cross er et købssignal for en aktie, som kommer når kurven for det korte glidende gennemsnit ligger under det længere glidende gennemsnit, men pga. stigende kurser alligevel bruger op igennem nedefra. Modsætningen er Dead Cross.

H

Horisontafkast er afkastet for en given periode.

I

Indeksfaktorer anvender man til beregning af inflationskorrektionen på indeksobligationer.

Indeksobligation er når restgælden og ydelsen reguleres i forhold til inflationen i samfundet.

Indre værdi er den bogførte egenkapital i virksomheden.

Insiderhandel er når man handler med aktier på baggrund af en viden om et børsnoteret selskab, som kun er tilgængelig inden i virksomheden, og derfor ikke er tilgængelig for andre markedsdeltagere. Dette kunne fx være en direktør som opkøber en masse aktier i sit selskab, da han ved at selskabet er i færd med at blive opkøbt af en konkurrent. Grunden til dette er insider handel er, at han køber aktierne inden opkøbet er blevet offentligt kendt.

Investeringsbeløb er det beløb, som man betaler for en obligation. Investeringsbeløbet er sammensat af kursen, inkl. den vedhængende rente.

Investeringsforeninger er foreninger som investerer i forskellige segmenter af værdipapirer, f.eks. danske aktier, globale aktier, europæiske obligationer osv. Når man køber beviser udstedt af en investeringsforening diversificerer man sin egen risiko.

J

. ..

K

Kapitalstruktur er sammenhængen mellem en virksomheds egenkapital og gæld.

Kapitaludvidelser er emission af ny aktiekapital.

KFMX er indekset for aktier i selskaber som ikke er repræsenteret i KFX.

KFX-indekset er et indeks, bestående af de 20 største (mest omsatte) aktier på Københavns Fondsbørs.

K/I = kurs/indre værdi er et mål for hvor mange gange man betaler for egenkapitalen, hvilket vil sige markedskursen pr. bogført egenkapital krone. Alt andet lige burde K/I derfor være = 1.

Konveksitet angiver varighedens følsomhed overfor eventuelle renteændringer. Konveksiteten og varigheden anvendes til at fastsætte kursændringen der følger af en renteændring på en obligation.

Konvertering betyder at låntageren har ret til at indfri lånet til kurs 100, og typisk er realkreditobligationer konverterbare. Konvertering medfører at obligationsejerne får en førtidig udtrækning alle sine obligationer.

Korrektionsfaktor er en faktor der angiver den absolutte ændring i den effektive rente, ved en kursstigning på et kurs-point.

Kreditrisiko er den risiko som er forbundet med at en virksomhed, eller obligationsudsteder, kan gå konkurs.

Kupon er den pålydende rente man modtager på en obligation. Før i tiden var det en fysisk del af selve obligationen, som man klippede af og indkasseret i et pengeinstitut.

Kursrisiko er den risiko som er forbundet med at kursen på en aktie eller obligation falder.

KVX er indekset for virksomheder i vækst, der vokser hurtigt (for tiden mere end 20% om året). Disse virksomheder har samtidig en stor risiko.

Køb-og-behold er en af de mest enkle strategier, og kommer sig af at det ikke kan betale sig at handle hyppigt, på grund af omkostningerne.

Køb-og-sælg er en strategi som benytter små forskelle i kurserne til hyppige køb og salg.

L

Long er en modsætning “short”, men betyder en almindelig investering i papirer med forventning om gevinst i fremtiden.

Likviditet er et begreb for hvor nemt et værdipapir kan omsættes.

Likviditetsrisiko er den risiko som er forbundet med at et værdipapir ikke kan omsættes på det tidspunkt, hvor man ønsker at købe eller sælge det.

M

Mindsterente er en rente som sætter en nedre grænse for kuponen på nyudstedte obligationer. Mindsterenten fastsættes to gange årligt.

Modificeret varighed angiver hvor meget kursen på en obligation falder, hvis den effektive rente skulle stiger med 1%-point.

N

Nominel rente er kuponen på en obligation.

NYSE er en forkortelse af New York Stock Exchange, og den største børs i verden (målt i omsætning), og derfor er mange af verdens største virksomheder præsenteret i byen.

Nøgletal kan fx K/I og P/E.

O

Obligation er et gældsbrev, som oftest er omsætbare ihændehaverpapirer, hvilket vil sige at obligationsudstederen (låntageren) ikke har indflydelse på, hvem obligationsejerne (långiverne) er, at obligationerne kan handles, og at den til enhver tid værende ejer af en obligationen har det krav på obligationsudstederen, som er beskrevet i obligationens vilkår.

Option er et begreb, og en amerikansk optioner giver ret til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt tidspunkt (frem i tiden). Denne type kan benyttes i hele perioden frem til udløbstidspunktet. En europæisk option kan kun benyttes ved udløbstidspunktet.

P

Pari er kurs 100

Performance er en sammenligning af det afkast man har opnået i investeringsperioden, med et referenceafkast (benchmark) – fx afkastet af KFX-indekset eller en anden 10årig obligation.

Portefølje er hvis man investerer i mere end ét enkelt værdipapir, så kaldes det en portefølje af værdipapirer.

Porteføljepleje er hvis man ikke selv ønsker at står for det praktiske i forbindelse med at investere, kan man lave en aftale om porteføljepleje med en bank, hvor banken så investerer og administrerer det investerede beløb.

P/E = Price/Earning er prisen for 1 kr. overskud. Derfor er en lav P/E-værdi positivt. Price/Earning beregnes som kursen på en aktie i forhold til indtjeningen i selskabet, hvilket vil sige at. P/E udtrykker prisen pr. overskudskrone.

Præferenceaktier er b-aktier, der som kompensation for begrænset stemmeret, har fortrinsret til udbyttet.

Put option giver en ret (ikke pligt) til at sælge en aktie på et aftalt fremtidigt tidspunkt, til en bestemt kurs.

Pålydende rente er den rente man modtager på en obligation i forhold til pålydende værdi.

Q

. ..

R

Realrente er den renten son er korrigeret for inflation.

Rentestruktur er sammenhængen mellem den effektive rente, og løbetiden på obligationerne.

Risiko er et udtryk for hvor meget de forskellige kurser på værdipapirer svinger i procent. Risikoen måles for aktier ved beta eller volatiliteten, og for obligationer ved varigheden.

Risikopræmie er en betegnelse for merafkastet man får ud over den risikofrie rente, når man vælger at investere i et risikofyldt værdipapir.

S

Serielån er et lån man afdrager med et fast afdrag hver termin.

Short er når en dealer sælger værdipapirer, som han endnu ikke ejer. Forventningen er at de senere kan købes billigere, hvilket er succesfuldt i bear-marked.

Sortstemplet er når obligationer ikke opfylder mindsterenten, hvilket vil sige at kursgevinsten altid beskattes. Disse obligationer kaldes så sortstemplede obligationer.

Spread er et udtryk for forskellen mellem salgs- og købskurserne på et givet tidspunkt.

Standard and Poor, også forkortet S & P er 500 indekset, som er sammensat af de 500 mest omsatte aktier på New York Stock Exchange.

Stop-loss er en nedre grænse for kursen, og et tidspunkt hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge sit værdipapir, for at minimere tabet.

Stop-profit er en øvre grænse for kursen, og et tidspunkt hvor man på forhånd har bestemt sig for at sælge sit værdipapir for at få gevinsten, inden kurserne igen falder.

Strakskurs er baseret på bankens kurser, og ufordelagtigt ved stort spread. Fordelen er, at handlerne kan ske her og nu, og til en kendt kurs.

Stykstørrelse er den samlede aktiekapital divideret med antallet af aktier.

Stående lån er et lån der ikke afdrages før på udløbsdagen.

T

T/A er en forkortelse af Teknisk analyse, som bliver brugt meget når man snakker aktieanalyse.

Tegningsret tildeles eksisterende aktionærer i forbindelse med kapitaludvidelser. Tegningsretter anvendes til at købe nye aktier, som de eksisterende aktionærer har fortrinsret til. Ønsker en aktionær derimod ikke at købe nye aktier, kan tegningsretten sælges på Københavns Fondsbørs.

Teknisk analyse er en analyse af aktierne, da de formodes at bevæge sig i trends med dannelse af bestemte mønstre. På historiske mønstre kan man se at de gentager sig, og en trend er tilbøjelig til at fortsætte frem for at vende vilkårligt. Den store kunst er derfor at springe på og af disse trends i rette tid, før alle andre. Der dannes tydelige modstandslinjer og støttelinjer for kursernes udvikling, som kan hjælpe en på vej. Denne teori er baseret på den tanke, at kurverne afslører al viden, også den ikke-tilgængelige (insiderviden). Teorien er derfor i høj grad baseret på den menneskelig psykologi.

Terminsdag er den dag der udbetales kupon og udtrækning.

Terminsmarked er et begreb for køb eller salg på termin, hvis man handler værdipapirer med levering ud i fremtiden.

Totalindekset er et indeks bestående af samtlige aktier på det danske marked, som er noteret på Københavns Fondsbørs (undtaget holdingselskaber).

U

Udbud er den pris som køberen er villig til at betale for et værdipapir.

Udbytte er udbyttet af aktien, hvilket bestemmes på generalforsamlingen. Ved udbetaling falder kursen på papiret straks tilsvarende, alt andet lige.

Udbyttebetalende investeringsforeninger er kursgevinster, renter og udbytter, som udbetales til investorerne – oftest en gang om året.

Udtrækning for statsobligationer (der afdrages som serielån), sker ved at en forholdsmæssig andel af hovedstolen hvert år udtrækkes. For realkreditobligationer sker udtrækningen ved en tilfældig lodtrækning.

V

Value-at-Risk er et mål for hvor mange penge man kan forvente at tabe, med en given sandsynlighed og for en given periode.

Valuta er den officielle møntfod i et land, som man kan investere i, da kurserne svinger alt efter udviklingen i det enkelte land.

Valørdag er et udtryk for afviklingsdagen, hvor værdipapiret overgår fra sælger til køber. I Danmark er der 3 bankdage fra handelsdagen til valørdagen.

Varighed angiver hvor meget kursen på en obligation falder, hvis den effektive rente skulle stige med 1%.

Vedhængende rente er den del af kuponen, som køberen af obligationen skal betale til sælgeren, som rentebetaling for perioden fra den sidste terminsdag til valørdagen.

Volatilitet er et udtryk for hvor bevægelige kurserne er på et værdipapir, hvilket vil sige at volatiliteten er et udtryk for risikoen. Jo højere volatilitet, jo større er risikoen på det enkelte værdipapir.

Vækstaktier er i Danmark repræsenteret i KVX indekset, som i indeks med hurtigvoksende virksomheder (I Danmark er det pt. virksomheder med en vækst over 20%)

W

Wall Street er gaden i New York, hvor fondsbørsen og de fleste tilknyttede institutioner holder til. Wall Street er på mange måder en betydningsfuld gade, og benyttes ofte som synonym for den finansielle industri i USA.

X

Xtramarked er fondsbørsens handelsplads for unoterede investeringsbeviser, som udelukkende bliver handlet via bankerne bag afdelingerne. Disse er oftest både vanskeligere og dyrere at handle med.

Y

. .

Z

. .

Æ

. .

Ø

. .

Å

Årsberetning er en beretning fra beståelsen om det netop passerede regnskabsår, som udover beretninger også indeholder forventninger til næste regnskabsår.

Årsregnskab er årets regnskab for virksomheden, og langt de fleste virksomheder vælger at følge kalenderåret, og afleverer derfor deres årsregnskab om foråret. Nogle måneder efter afleveringen af regnskabet, afholdes der normalvis en generalforsamling.

Årsrente er den rente du skal betale af aktiernes markedsværdi til din bank eller mægler, når du låner aktier.